Типовий договір постачання природного газу

ДОГОВІР №

постачання природного газу

 

м. Запоріжжя                                                               «             »                             201     року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Українська регіональна енергетична компанія»,

ЕІС-код                                           , (далі – Постачальник), в особі директора Янковського Романа Євгеновича, який діє на підставі Статуту, та ПОВНА НАЗВА за статутом (далі – Споживач), керуючись правом вільного вибору Постачальника, в особі Посада уповноваженої особи ПІБ повністю, який(а) діє на підставі, надалі за текстом цього Договору Постачальник та Споживач, коли вживаються окремо, іменуються – Сторона, коли спільно – Сторони, уклали цей Договір на постачання природного газу (далі – Договір) на наведених нижче умовах:

I.  Загальні положення

 • Цей договір постачання природного газу, укладений між Постачальником та Споживачем регламентує порядок та умови постачання природного газу Споживачу.
 • Умови цього Договору розроблені на підставі Закону України “Про ринок природного газу” та Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року N 2496 (далі – Правила постачання) та інших нормативно- правових актів України.
 • Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:

ЕІС-код – персональний код ідентифікації Споживача як суб’єкта ринку природного газу, присвоєний йому в установленому порядку Оператором ГРМ, до газових мереж якого підключений об’єкт Споживача та відповідний персональний код ідентифікації Постачальника;

Оператор газорозподільної системи (Оператор ГРМ) –                                              – суб’єкт господарювання, який на підставі

ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до газових мереж якого підключений об’єкт Споживача та з яким Споживач уклав договір розподілу природного газу;

Оператор газотранспортної системи (Оператор ГТС) – ПАТ «Укртрансгаз» – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь замовників; Об’єкт Споживача – технологічний комплекс, що складається з внутрішньопромислових газопроводів та споруд на них, призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать Споживачеві, та знаходиться за адресою:

Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) – корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані та обчислюється за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпчика і температура – 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією. Інші терміни, що не визначені в цьому Договорі, мають значення, передбачені Законом України “Про ринок природного газу” та Правилами постачання.

II.  Предмет Договору

 • За цим Договором Постачальник зобов’язується постачати природний газ Споживачу в замовлених ним та погоджених об’ємах (обсягах), а Споживач зобов’язується своєчасно

сплачувати Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.

 • Планові об’єми (обсяги) постачання природного газу визначені сторонами в Додатку

№2, що є невід’ємною частиною цього Договору. Зазначені планові об’єми (обсяги) можуть змінюватися Споживачем з дотриманням умов цього Договору.

 • Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору розподілу природного газу, на підставі якого Споживач набуває право правомірно відбирати газ із газорозподільної системи.
 • Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються згідно із Законом України “Про ринок природного газу”, Правилами постачання, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2493 (далі – Кодекс газотранспортної системи), Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 (далі – Кодекс газорозподільних систем) іншими нормативно-правовими актами .

III.  Умови постачання, порядок обліку та якість природного газу

 • Природний газ постачається до Об’єкта газоспоживання Споживача. Передача природного газу за Договором здійснюється на межах балансової належності об’єктів Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі – пункти призначення). Перелік комерційних вузлів обліку газу та газоспоживаючого обладнання визначається Сторонами в Додатку №1 до Договору, що є невід’ємною частиною цього Договору.
 • Постачальник забезпечує Споживача необхідним підтвердженим обсягом природного газу протягом всього строку постачання, на умовах цього Договору за умови виконання Споживачем обов’язків за даним Договором.

Підтверджені обсяги природного газу визначаються за правилами встановленими Кодексом ГТС, за умови дотримання Споживачем даного Договору, Правил постачання природного газу, дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього.

 • Споживач зобов’язаний щодня повідомляти Оператору ГРМ і Постачальнику відомості про кількість прийнятого за минулу добу газу (з 09.00 до 09.00) протягом години після зняття показань приладів, за встановленою Оператором ГРМ формою із застосуванням поправочного коефіцієнта на температуру і тиск газу. Оператор ГРМ здійснює контроль за відповідністю фактичного об’єму відбору газу показанням контрольно-вимірювальних приладів Споживача.
 • Постачальник забезпечує інформування Споживача про умови постачання, ціни на природний газ, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання (переговорів).
 • За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (І) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).
 • Розрахунковий період за Договором становить один календарний місяць.
 • Об’єм (обсяг) спожитого природного газу за розрахунковий період, що підлягає оплаті Споживачем, визначається за підсумками розрахункового періоду на межі балансової належності об’єктів Споживача за даними комерційних вузлів обліку, визначених у додатку 1 до Договору та на підставі Актів про фактичний об’єм розподіленого природного газу Споживачу за розрахунковий період, складених між Оператором ГРМ та Споживачем, у відповідності із кодексом ГРМ. У разі відсутності та/або несправності, невідповідності технічним нормам та нормам чинного законодавства України засобів обліку природного газу Споживача, комерційних вузлів обліку природного газу, а також у

випадку спливу строку повірки засобів обліку Споживача та в інших випадках передбачених чинним законодавством, кількість природного газу, що поставлений за період несправності визначається за розрахунками Оператора ГРМ на підставі нормативних документів.

 • В період з 1-го по 3- тє число місяця, що слідує за розрахунком, Споживач зобов’язується надати Постачальнику належним чином засвідчену копію Акту про фактичний об’єм розподіленого природного газу Споживачу за розрахунковий період, складений між Оператором ГРМ та Споживачем.

Постачальник має право самостійно отримувати дані від Оператора ГРМ/ГТС про об’єми розподіленого протягом розрахункового періоду природного газу Споживачу.

 • Об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за розрахунковий період, у разі виникнення суперечок між Сторонами визначається за даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду. До вирішення суперечки або розв’язання спору в судовому порядку, вартість природного газу визначаються за даними Постачальника, а об’єм поставленого та спожитого природного газу за даними оператора ГРМ/ГТС і такі дані є підставою для розрахунків Споживача та Постачальника.
 • Місячний об’єм (обсяг) відбору газу Споживачем в пунктах призначення не повинен перевищувати більше 5% (п’яти відсотків) від об’єму (обсягу), узгодженого Сторонами та підтвердженого Оператором ГТС/ГРМ у відповідний розрахунковий період. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду +/- 5 (п’ять) відсотків від підтвердженого обсягу.
 • Споживання підтвердженого об’єму (обсягу) газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, якщо інший режим споживання не узгоджено Сторонами в письмовому вигляді. Споживач зобов’язаний спожити за місяць природний газ в об’ємі, який був підтверджений на початок поточного місяця.
 • Визначення конкретного щомісячного об’єму (обсягу) газу на кожен окремий місяць здійснюється за заявкою Споживача, поданою Постачальнику в письмовій формі не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до початку місяця споживання газу, яка стає невід’ємною частиною цього Договору. У разі неотримання Постачальником такої заявки Споживача за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до початку місяця споживання газу, плановий об’єм газу визначений сторонами в Додатку 2 вважається погоджений, за умови відсутності у Споживача прострочених платежів за цим Договором. Таким чином, на початок кожного розрахункового періоду, вважається, що планові обсяги підтверджені Споживачем Заявкою або Додатком 2 до Договору, якщо заявка не поступала до Постачальника.
 • Якщо у Споживача в поточному місяці виникла необхідність збільшити/зменшити погоджені об’єми (обсяги) природного газу, то Споживач подає Постачальнику в письмовій формі коригувальну заявку з новими (збільшеними/зменшеними) об’ємами (обсягами) в наступному порядку:
 • подати коригувальну заявку Постачальнику до 5 числа поточного місяця для збільшення/зменшення обсягів з 8 числа поточного місяця;
 • подати коригувальну заявку до 14 числа поточного місяця для збільшення/зменшення обсягів з 17 числа поточного місяця;
 • подати коригувальну заявку до 22 числа поточного місяця для збільшення/зменшення обсягів з 25 числа поточного місяця;

За цими заявками можуть коригуватися обсяги природного газу тільки в поточному місяці, виходячи з можливостей Постачальника та оператора ГРМ/ГТС.

У разі подання Споживачем згідно даного пункту корегувальної заявки на зменшення погодженого Сторонами обсягу природного газу на розрахунковий період, така корегувальна заявка має бути погоджена оператором ГРМ.

У разі подання Споживачем згідно даного пункту корегувальної заявки на збільшення погодженого Сторонами обсягу природного газу на розрахунковий період, такий Споживач зобов’язаний самостійно оплатити Постачальнику протягом 1

 • дня з дня подання такої корегувальної заявки, вартість об’єму природного газу на який збільшується погоджений об’єм, за ціною природного газу, що діє на момент корегування.
  • За підсумками розрахункового періоду, на підставі даних отриманих від Споживача та/або оператора ГРМ/ГТС Постачальник та Споживач до 5 числа місяця, що слідує за розрахунковим, підписують Акт приймання-передачі газу з фактичним об’ємом (обсягом) спожитого природного газу за розрахунковий період.
  • У разі відмови від підписання Акту вказаного в п. 3.14 Договору Споживач зобов’язується до 5 числа надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі газу, у разі ненадання якої Споживач зобов’язується припинити Споживання природного газу.
  • Акти приймання-передачі природного газу підписані Сторонами відповідно до п.

3.14 є підставою для остаточних розрахунків Споживача з Постачальником.

 • Звірка розрахунків здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу Споживачем та акта приймання-передачі газу протягом десяти днів з дати пред’явлення вимоги однієї із Сторін.
 • Якість газу, який передається Споживачеві в пунктах призначення, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно- технічними документами щодо його якості.
 • Якість природного газу та його фізико-хімічний склад визначаються методами, що передбачені державними стандартами та іншими нормативними документами.

IV.  Ціна та порядок оплат природного газу

4.1. Ціна за 1000 куб. м газу, який передається Постачальником Споживачу на умовах цього Договору, узгоджується шляхом підписання додаткових угод до цього Договору.

У випадку не підписання такої додаткової угоди Споживачем, при умові, що Споживач споживає газ згідно цього договору (з ресурсу Постачальника), Споживач вважається таким, що прийняв ціну, встановлену Постачальником, підтвердив її та відповідно до п.

4.5. Договору зобов’язується здійснювати оплату споживаного газу на умовах цього Договору.

Сторони домовилися, що ціна газу повинна включати усі податки, збори і обов’язкові платежі, встановлені відповідно до чинного законодавства України.

4.1.1. За ініціативою Постачальника сторони переглядають ціну на природний газ, зазначену в п. 4.1. Договору, при виникненні вказаних нижче обставин:

 • зміна ціни, за якою Постачальник купує природний газ, у тому числі за зовнішньоекономічними контрактами;
 • зміна більш ніж на 1% офіційного курсу гривні відносно долара США, встановленого Національним банком України на дату укладення цього Договору;
 • встановлення або зміна тарифу на поставку і/або витрат на реалізацію газу НАК

«Нафтогаз України» або Оператора ГТС, які є обов’язковими для Сторін за цим договором, нормативними актами повноважних державних органів з моменту введення їх в дію.

 • При прийнятті нових законодавчих і нормативних актів (Законів України, Постанов Уряду та інших нормативних документів, прийнятих міністерствами і відомствами), які регулюють питання поставок, транспортування і використання природного газу, Сторони керуватимуться цими законодавчими і нормативними актами, про що оформляють відповідну додаткову угоду до Договору до 1 -го числа місяця, що йде за місяцем

прийняття таких законодавчих актів. При цьому підписання такої додаткової угоди не є зміною умов поставки за цим договором.

 • У зв’язку з тим, що ціна природного газу, визначена п. 4.1 Договору, може змінюватися ще й з інших причин, окрім зазначених у п. 4.2. Договору (наприклад, зміна закупівельної ціни газу тощо), Постачальник має право змінювати ціну на наступний місяць, що приймається Споживачем, за умови повідомлення Споживача до закінчення поточного місяця. Стосовно цього пункту мають бути також виконані умови п. 4.2 Договору, у разі невиконання яких Споживачем нова ціна вважається діючою.
 • У разі введення в законодавчому порядку акцизного збору, ПДВ або інших податків і зборів на операції з продажу імпортного природного газу або коригування ставки акцизного збору, ПДВ або інших податків і зборів, відповідним чином автоматично коригуються ціни за 1000 м куб., зазначені в Договорі. Коригування ціни здійснюється шляхом збільшення ціни на суму акцизного збору, ПДВ або інших податків і зборів. При цьому сума акцизного збору, ПДВ або інших податків і зборів включається до ціни. Коригування здійснюється з дати набрання чинності відповідним Законом України.

При прийнятті нових законодавчих і нормативних актів (Законів України, Постанов Уряду та інших нормативних документів, прийнятих міністерствами і відомствами), які регулюють питання поставок, транспортування і використання природного газу, Сторони керуватимуться цими законодавчими і нормативними актами, про що оформляють відповідну додаткову угоду до Договору до 1 -го числа місяця, що йде за місяцем прийняття та набуття чинності таких законодавчих актів. При цьому підписання такої додаткової угоди не є зміною умов поставки за цим договором.

 • Оплата споживаного газу здійснюється Споживачем щомісячно шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України на банківський рахунок Постачальника в такому порядку:

4.5.1 – 100% попередня оплата передбачуваного об’єму споживання природного газу згідно з Заявкою або додатком 2 – не пізніше 20-го числа місяця, що передує споживанню за ціною, що діє на момент оплати.

4.5.2. у випадку зміни ціни за 1000 куб.м. природного газу, що буде застосовуватись в місяці споживання в сторону збільшення, Споживач зобов’язується сплатити протягом 3 банківських днів з дня зміни ціни, але не пізніше 10 числа місяця споживання, різницю в вартості передбачуваного об’єму (планового обсягу) споживання природного газу за ціною, що була змінена та сплатою вартості передбачуваного об’єму, згідно п.п. 4.5.1. Договору.

 • Залишок (різниця між вартістю фактично спожитого газу згідно з Актом приймання- передачі газу і попередньою оплатою та оплатою згідно п.п. 4.5.2 Договору) – не пізніше 10- го числа місяця, що йде за звітним. Підставою для остаточного розрахунку за звітний місяць є Акт приймання-передачі спожитого газу, складений Сторонами.
 • У випадку не надходження до Постачальника 100 % попередньої оплати Споживача в строки і в порядку передбаченому п.п. 4.5.1 Договору та/або платежу передбаченого п.п.

4.5.2 Договору, Споживач вважається таким, що обрав, а Постачальник погодив інший, ніж передбачено п.п. 4.5.1, п.п. 4.5.2 порядок оплати, згідно якого Споживач зобов’язується сплатити весь фактичний обсяг природного газу за звітний місяць за ціною, яка визначається за наступною формулою:

Ц до сплати = Цд*К грн., де

Ц до сплати – ціна за 1000 куб.м. природного газу з ПДВ до сплати; Цд – ціна за 1000 куб. м. визначена Сторонами згідно п. 4.1 Договору.

К – коефіцієнт, значення якого визначається сторонами шляхом підписання додаткових угод до цього Договору.

При цьому, вартість відповідного об’єму (обсягу) природного газу, на наступний розрахунковий період зазначеного Споживачем в заявці або в додатку 2 з урахуванням коригувальних заявок, якщо вони були подані Споживачем та

погоджені Постачальником, за ціною згідно даного п.п. 4.5.4 Договору має бути сплачена Споживачем в наступному порядку:

 • 40 % (сорок відсотків) від місячної вартості газу – до 10 числа місяця розрахункового періоду;
 • 30 % (тридцять відсотків) від місячної вартості газу – до 20 числа місяця розрахункового періоду;
 • 30 % (тридцять відсотків) від місячної вартості газу – не пізніше останнього робочого дня місяця споживання. Залишок (різниця між вартістю фактично спожитого газу згідно з Актом приймання-передачі газу і оплатою (згідно даного п.п 4.5.4 Договору) – не пізніше 10- го числа місяця, що йде за звітним. Підставою для остаточного розрахунку за звітний місяць є Акт приймання-передачі спожитого газу, складений Сторонами. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу на загальну кількість фактично поставленого газу у відповідному розрахунковому періоді.

Загальна сума вартості Договору складається з місячних сум вартості договірних об’ємів (обсягів) постачання газу Споживачеві.

 • Грошові кошти, які надійшли від Споживача, Постачальник зараховує як попередню оплату або плату за газ, за умови відсутності у Споживача заборгованості за цим Договором. За наявності заборгованості Споживача за цим Договором Постачальник зараховує грошові кошти, які надійшли від Споживача, як погашення заборгованості за газ, який передається за цим Договором, незалежно від зазначеного в платіжному дорученні Споживача призначення платежу.
 • При погашенні Споживачем заборгованості, відповідно до ст. 534 ЦК України встановлюється така черговість оплати:
 • у першу чергу сплачуються відсотки і неустойка (штраф, пеня);
 • у другу чергу сплачується основна сума борг.
  • У разі якщо Споживач не здійснить оплату за природний газ відповідно до ціни, встановленої і/або зміненої в порядку, передбаченому Договором, або не повністю сплатить увесь об’єм природного газу згідно з п. 4.5. Договору Постачальник має право переглянути умови Договору відносно об’єму газу, який постачається Споживачу, і передати Споживачу той об’єм, який сплачений відповідно до зміненої Постачальником ціни.
  • У разі переплати Споживачем вартості газу, сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати газу на наступний розрахунковий період.
  • У разі прострочення Споживачем, платежів передбачених даним Договором, з метою забезпечення виконання Споживачем платіжних зобов’язань за даним Договором, Постачальник має право вимагати, а Споживач, зобов’язаний впродовж 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання письмової вимоги Постачальника надати банківську гарантію, що видана прийнятним для Постачальника банком, у сумі не менше вартості планового об’єму (обсягу) поставки на поточний місяць, визначеного в Додатку 2 до Договору за ціною, що діє на момент отримання Споживачем вимоги Постачальника.

V.  Права та обов’язки Споживача

 • Споживач має право:
  • отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;
  • на зміну в установленому порядку договірних величин споживання газу;
  • безоплатно отримувати інформацію щодо цін та порядок оплати природного газу ;
 • звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;
 • провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
 • вільно обирати іншого постачальника та розірвати цей Договір у встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку;
 • оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;
 • отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
 • мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.
 • Споживач зобов’язується:
  • забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу згідно з умовами цього Договору;
  • укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ для набуття права на правомірний відбір газу із газорозподільної системи та фізичну доставку газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;
  • не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
  • своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни реквізитів, що впливають на виконання умов цього Договору;
  • знімати фактичні показання комерційних вузлів обліку газу та приладів обліку газу (лічильника) станом на 01 число місяця, що настає за місяцем постачання газу, та повідомляти ці дані Постачальнику або на вимогу постачальника повідомляти такі показники протягом дня з дня отримання такої вимоги Постачальника;
  • безперешкодно допускати на свою територію, в тому числі у свої виробничі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника після пред’явлення ними службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу.
  • забезпечувати дотримання дисципліни відбору природного газу в обсягах та на умовах, визначених Договором.
  • своєчасно інформувати Постачальника про всі відхилення від технологічних режимів роботи, надавати та повну та достовірну інформацію про режим споживання;
  • забезпечити відповідність об’єктів газоспоживання проектній, виконавчій та технічній документації, зберігання цієї документації, належний технічний стан систем, вузлів та засобів обліку природного газу;
  • відшкодовувати завдані Постачальнику збитки внаслідок порушення Споживачем умов даного договору чи інших норм чинного законодавства України в порядку та на умовах визначених цим Договором , Правилами та нормами діючого законодавства;
  • припинити споживання на об’єктах Споживача у випадках:
 • споживання природного газу з ресурсу іншого постачальника;
 • перевищення понад 5% споживання протягом розрахункового періоду підтвердженого об’єму природного газу;
 • наявності простроченої заборгованості за спожитий природний газ;
 • розірвання Договору;
 • відмови від підписання акта приймання передачі природного газу без надання відповідного письмового обґрунтування;
 • у інших випадках передбачених Правилами та чинним законодавством України;
 • виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.
 • забезпечити повну конфіденційність даних отриманих від Постачальника, в тому числі не розголошувати в будь- якій спосіб третім особам інформацію про умови постачання природного газу за даним Договором в тому числі, ціну та обсяги.

VI.  Права і обов’язки Постачальника

 • Постачальник має право:
  • отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;
  • контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
  • ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
  • безперешкодного доступу до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єкті(аз) газоспоживання Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;
  • проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
  • мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

6.1.7 за вимогою отримувати від Споживача протягом дня з отримання Споживачем вимоги оперативну інформацію про об’єм фактичного споживання природного газу;

 • Постачальник зобов’язується:
  • забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;
  • забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;
  • забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу об’єму (обсягу) природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
  • обчислювати і виставляти рахунки Споживачу за поставлений природний газ
  • підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором;
  • надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціни, про право Споживача на вільний вибір постачальника.
  • у разі зміни ціни поставки газу, визначеної в п. 4.1 цього Договору, повідомляти Споживача про такі зміни не пізніше ніж за день до дня їх введення з направленням Споживачу відповідної додаткової угоди;
  • відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;
  • забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;

VII.  Порядок припинення та відновлення газопостачання

7.1. Постачальник має право звернутися до Оператора ГРМ з дорученням про відключення Споживача від газорозподільної системи у випадку порушення Споживачем строків оплати за цим Договором та в інших випадках передбачених цим Договором та/або чинним законодавством.

7.2 Порушенням умов Договору не вважається повне або часткове припинення подачі газу у зв’язку з:

 • заборгованістю щодо його оплати і послуг з його транспортування, поставки, розподілу, за потужність;
 • під час проведення планових технічних і організаційних заходів на газопроводах і спорудах на них;
 • аваріями на магістральному газопроводі або газорозподільній станції постачальника газу;
 • аваріями на газопроводах Оператора ГРС і спорудах на них;
 • іншими випадками, що визнаються форс-мажорними;
 • відмовою Споживача оплачувати природний газ на умовах, закріплених п. 4 Договору.
 • порушенням Споживачем Правил безпеки систем газопостачання, яке створює загрозу виникнення аварійної ситуації;
 • самовільним підключенням до системи газопостачання;
 • самовільним відновленням Споживачем відбору газу Постачальника;
 • несанкціонованим відбором природного газу;
 • визнання Споживача банкрутом або порушення справи про банкрутство Споживача;
 • у разі відсутності або недостатності для забезпечення об’єктів споживання газу Споживача підтверджених об’ємів природного газу;
 • порушенням Споживачем п. 11.3 Договору;

7.3. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.

VIII.  Відповідальність Сторін

 • За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує добросовісній стороні всі понесені збитки в порядку та умовах передбачених чинним законодавством України та цим Договором. При цьому відшкодування збитків винною Стороною не звільняє останню від виконання інших обов’язків передбачених цим Договором.
 • Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь -яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини відповідального системного оператора.
 • У разі несвоєчасної або неповної оплати за спожитий природний газ Споживач, окрім інфляційних та 3% річних сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня, від несплаченої суми за кожен день прострочення.
 • У випадку відхилення фактичного об’єму природного газу, вказаного в Акті приймання – передачі за місяць поставки від погодженого Сторонами в порядку п. 3.12 та п. 3.13 Договору об’єму поставки більш ніж на 5% в сторону збільшення Споживач зобов’язується сплатити Постачальнику штраф в розмірі 50% різниці вартості фактичного об’єму природного газу, вказаного в Акті приймання передачі природного газу за місяць поставки та погодженого об’єму поставки. У такому випадку сума штрафу, яка підлягає сплаті Споживачем розраховується за формулою

8 = С х (Уф – Vп) х 0,5,

де 8 – сума штрафу, що підлягає сплаті Споживачем; С – ціна природного газу, встановлена відповідно до п. 4.1 Договору, та застосовувалась до розрахунків за газ, в періоді за який здійснюється розрахунок штрафу.

Vф – фактичний об’єм природного газу, вказаний в Акті приймання – передачі за місць поставки (в тис.куб.м.);

 • погоджений Сторонами об’єм поставки на місяць поставки (в тис.куб.м.).

У випадку відхилення фактичного об’єму природного газу, вказаного в Акті приймання – передачі за місяць поставки від погодженого Сторонами в порядку п. 3.12 та п. 3.13 Договору об’єму поставки більш ніж на 5% в сторону зменшення Споживач

зобов’язується сплатити Постачальнику штраф в розмірі 50% різниці вартості погодженого сторонами в порядку п. 3.12 та п. 3.13 Договору об’єму поставки та фактичного об’єму вказаного в акті приймання – передачі за місяць поставки. У такому випадку сума штрафу, яка підлягає сплаті Споживачем розраховується за формулою.

8 = С х (Уп – Vф) х 0,5,

де 8 – сума штрафу, що підлягає сплаті Споживачем;

С – ціна природного газу, встановлена відповідно до п. 4.1 Договору, та застосовувалась до розрахунків за газ, в періоді за який здійснюється розрахунок штрафу

Vф – фактичний об’єм природного газу, вказаний в Акті приймання – передачі за місць поставки (в тис.куб.м.);

 • погоджений Сторонами об’єм поставки на місяць поставки (в тис.куб.м.).

Споживач зобов’язується сплатити суму штрафу, розрахованої згідно з умовами даного пункту, впродовж 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання письмової вимоги Постачальника. Постачальник має право знизити розмір штрафу або не стягувати його.

 • У разі зміни Постачальника Споживачем в період на який укладений даний договір, або настання обставин передбачених п. 11.2 цього Договору Споживач виплачує Постачальникові компенсацію у розмірі вартості середньомісячного планового об’єму споживання згідно Додатку №2 за ціною визначеною в порядку п. 4.1 та .п.п 4.5.2 даного Договору діючою на момент зміни Постачальника.

IX.  Порядок розв’язання спорів

 • Сторони намагаються вирішити всі спори та розбіжності стосовно виконання умов цього Договору шляхом переговорів.
 • У разі недосягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів Сторони мають право передати спір на розгляд суду.

X.  Форс-мажор

10.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, що не залежать від волі Сторін, а саме: війни, військових дій, введення воєнного стану, окупації, проведення антитерористичної операції, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, дій/бездіяльності державних органів, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов’язків, пожеж й інших стихійних лих) Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх обов’язків у період дії вказаних обставин, якщо невиконуюча Сторона попередила про це іншу Сторону не пізніше ніж через 2 тижні з дня виникнення таких обставин.

10.2 У разі якщо дія вказаних обставин триває більше, ніж 2 місяці, кожна зі Сторін має право на одностороннє розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання у разі, якщо вона попередила іншу сторону не пізніше ніж за 2 тижні до розірвання. Наявність вказаних обставин повинна підтверджуватися довідкою ТПП України.

10.3. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.

XI.  Строк дії Договору та інші умови

 • Цей Договір набирає чинності з .      .201     року після його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін та діє в частині здійснення розрахунків між Сторонами до повного їх здійснення, а в частині постачання природного газу цей Договір діє до                                                          .      .201     року включно.
 • За умови відсутності заборгованості та виконання всіх своїх зобов’язань перед Постачальником Споживач має право розірвати цей Договір з урахуванням вимог положень цього Договору, попередивши про це останнього не менше ніж за один місяць до дати відповідного розірвання. При цьому, датою такого повідомлення вважається дата отримання Постачальником повідомлення про розірвання Договору.

11.3 Споживач зобов’язується не отримувати газ від третіх осіб у період дії цього Договору, а також зобов’язаний повідомити Постачальника про факт отримання Споживачем і/або надання Споживачу планових ресурсів третіх осіб і про факт отримання об’ємів газу з інших джерел, відмінних від ресурсу Постачальника, в період дії цього Договору впродовж дня, в якому такий факт мав місце.

11.4. Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином у разі, якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, вручені кур’єром або особисто за зазначеними в цьому Договорі адресами Сторін.

 • Строк позовної давності за цим Договором встановлюється тривалістю в 3 (три) роки, в тому числі у відношенні стягнення неустойки, пені штрафів, відсотків річних, інфляційних, компенсацій, збитків.
 • Жодна із Сторін за Договором не має право передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

11.7. Підписуючи даний Договір, Споживач підтверджує, що він отримав всю необхідну інформацію про умови поставки, в тому числі щодо ціни природного газу, прав та обов’язків Споживача передбачених законодавством, а також про існуючі способи досудового врегулювання спорів.

 • Сторони допускають використання Постачальником наведеного нижче факсимільного відтворення підпису

директора                                        при підписанні додаткових угод до цього Договору, Заявок, актів приймання-передачі, актів звіряння, а також усіх інших документів, пов’язаних з виконанням, зміною, розірванням цього Договору.

 • Строк дії цього Договору підлягає автоматичній пролонгації наступного року, якщо Сторони не менше ніж за 25 днів до його закінчення не повідомили одна одну про припинення договірних зобов’язань.
 • Зміни і доповнення (розірвання) Договору оформляються у письмовій формі.

Постачальник повідомляє Споживача про

намір внесення змін до договору в частині умов поставки не пізніше дати початку дії таких змін.

 • Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах та є платником податку на додану вартість.
 • Споживач є платником

 

XII. Реквізити Сторін

12.1. Реквізити Постачальника:

 

 12.2. Реквізити Споживача:

ТОВ «Українська регіональна енергетична компанія» Скоречена назва за статутом
ЕІС-код _ ЕІС-код
код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ
Місцезнаходження: Місцезнаходження:
Поштова адреса: Поштова адреса:
Адрес ел.пошти: ukr.enk@ukr.net Адреса постачання:
Адреса ел.пошти:
п/р
у м.
ІПН МФО

ІПН

           Постачальник:                                                                             Споживач:

Авторизація
*
*
Генерація паролю